VTG Pyrex Nesting Bowls

$70.00

Set of three vintage Pyrex Nesting Bowls by Corning. Some wear from use. 5.5″ W x 3″ H; 9″ W x 3.5″ H; 12.75″ W x 4.25″ H

In stock

SKU: HSW1928 Category: